CERTOS s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.:/fax: 033 77 289 71, e-mail: certos@certos.sk, www.certos.skPri budovaní systému kvality (QMS) spĺňajúceho požiadavky novelizovaných noriem  ISO 9001:2000 pre výrobné organizácie a pre organizácie služieb.

Pri budovaní systému kvality spĺňajúceho zákonné požiadavky (Zákon SNR č.90/1998 Zb.- Zákon o stavebných výrobkoch, Zákon SNR č.264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky ...) a  ďalšie  požiadavky  zákazníkov, resp. partnera (Joint Venture

ISO/TS 16 949, QS 9000, VDA 6.1  (automobilový priemysel)

Pri budovaní environmentálneho manažérskeho systému (EMS) spĺňajúceho požiadavky noriem ISO rady 14 000
Pri budovaní integrovaného systému (IMS) = QMS + EMS + OHSAS + . . . 

a) Komplexná podpora pri budovaní systému

b) Čiastková podpora podľa požiadaviek zákazníka : konzultácie, školenia, tréningy, realizácie určeného rozsahu prác podľa požiadaviek zákazníka, administratívna výpomoc pri spracovaní dokumentácie 


Ponuka školení a tréningov zahŕňa realizáciu a sprostredkovanie školení z oblastí:

a) MANAŽMENTU KVALITY

- systémy kvality podľa ISO 9001:2000

- systémy kvality podľa VDA 6.1  

- systémy kvality podľa ISO/TS 16 949

- systémy kvality podľa QS 9000

- audity kvality (školenie interných audítorov)

- nástroje a metódy kvality (FMEA, QFD, SPC, MSA, DoE ...) 

- zodpovednosť výrobcu za výrobok (ručenie) a bezpečnosť výrobku

b) ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽMENTU

- EMS podľa ISO 14 000

- audity EMS (školenie interných audítorov)

c) MANAŽMENTU BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

- systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS

- audity bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (školenie interných audítorov)

 

Obsah, rozsah a forma ponúkaných školení je koncipovaná priamo na skupinu poslucháčov,

pre ktorú je školenie určené

V oblasti auditov systémov (výrobné organizácie, organizácie služieb) ponúkame:

- realizáciu nezávislých auditov u klienta

- realizáciu externých auditov u dodávateľov klienta

 Audity resp. inšpekcie vykonávame podľa :

ISO 9001,2,3 : 1994, ISO 9001:2000, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS  16 949, ISO 14 001, Zákona SNR č.90/1998 Zb. a Zákona SNR č.264/1999 Zb.

V oblasti posudzovania plnenia akreditovaných kritérií (tzv. organizácie tretej strany) ponúkame :

- realizáciu nezávislého posudzovania u klienta

Posudzovanie vykonávame podľa :

- EN 45 011 (certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov)

- EN 45 004 (inšpekčné orgány)